21millionaire

กฎเหล็กของ 21millionaire ที่ควรถือปฏิบัติโดยเครงครัด

!!!!มาเตือนเรื่องกฎของ 21Millionaire(GDI) เพื่อให้ทีมเราถือปฎิบัติโดยเครงครัด เพราะใครที่ทำผิดกฎ ทาง Amin เขาแบนจริงๆๆ นะครับ ฉะนั้นทีมเราควรจะทำในทางที่ถูก ไม่นอกเหนือจากข้อบังคับ ถูกต้อง ช้าๆๆ ไปอย่างมั่นคง เพราะนี้มันคือรายได้ชั่วชีวิตของคุณ และยังสามารถส่งต่อให้ลูกหลานคุณได้ ทำเป็นมรดกได้ เราไม่ควรเสี่ยง ทำในสิ่งที่ถูก แล้วทีมเราจะไปได้สวย อย่างมั่นคง 

สำหรับใครที่ใช้โปรแกรมดูดเมล์เพื่อส่งเมลโปรโมท ธุรกิจ GDI หรือ ส่งเมลให้คนที่เราไม่รู้จัก ก็ผิดกฎนะครับ ถ้าใครทำก็ให้เลิกนะครับ เพราะมันไม่คุ้มเลยกับรายได้ชั่วชีวิตของเรา แต่ถ้าส่งให้ผู้สนใจที่ลงชื่อเข้ามาในระบบไม่ผิดกฎครับ หรือการทำลายเซ็นอีเมล์ก็ไม่ผิดกฎครับ 

อ่านดูกฎแล้วไม่ต้องกลัวครับ ถ้าเราทำในสิ่งที่ถูกมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ ที่ตั้งกฎขึ้นมาก็เพราะกลัวทีมงานไปผิด ก่อความรำคาญให้คนอื่นทำให้ระบบ 21Millionaire เสียชือแล้วทำให้คนอื่นมองธุรกิจเราไม่ดี ฉะนั้นเราควรอยู่ในกรอบของกฎ เพื่อธุรกิจของเราเองครับ

กฏและ นโยบายของทีมงาน 21Millionaire.com  ทุกคนต้องถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

คลิ๊กอ่านทำความเข้าใจก่อน !

 

กฏและ นโยบายของ 21Millionaire.com

1. ห้ามกระทำการอันเข้าข่าย ก่อกวน สร้างความเดือดร้อน รำคาญ รวมทั้งการสแปม (spam) ในทุกรูปแบบ

2. ห้ามสมาชิกในระบบนำข้อมูลธุรกิจอื่นใด ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ 21Millionaire มาโปรโมทหรือชักชวนสมาชิกในทีมทุกรูปแบบ

3. ห้ามสมาชิกในระบบกระทำการเข้าข่ายฉ้อโกง แย่งสายงาน หรือกระทำการให้ได้รับความเสียหายอื่นใดกับทีมงานในระบบ

4. ห้ามสมาชิกในระบบกระทำการให้เกิดความเสียหาย ต่อระบบกลางของ 21Millionaire ในทุกส่วน

5. ห้ามนำชื่อ 21Millionaire ไปใช้เพื่อการอื่นใดในทุกรูปแบบ ก่อนได้รับอนุญาติเท่านั้น

บทลงโทษสำหรับผู้ ฝ่าฝืนและกระทำผิดกฏ
1. หากเป็นความผิดครั้งแรกโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือไม่มีเจตนา และมีหลักฐานที่แน่ชัด จะระงับ (suspended) เว็บไซต์
และตักเตือนผู้กระทำความผิดให้รับทราบความผิดกฏและนโยบายของทีมงาน

2. หากเป็นการกระทำความผิดโดยจงใจฝ่าฝืน ละเมิดกฏ รวมทั้งคนที่เคยตักเตือนและรับทราบกฏในครั้งแรกไปแล้ว และมี
หลักฐานที่แน่ชัด ทางทีมงานจะระงับ (suspended) เว็บไซต์ของผู้กระทำผิด และของสมาชิกใต้สายงานทั้งหมด
และผู้กระทำความผิด จะมี โทษปรับตั้งแต่ $300 – $500 พร้อมทั้งต้องมีการลงลายมือชื่อ ยอมรับเงื่อนไขและนโยบาย
ของทีมงานหากต้องการกลับเข้ามาร่วมทีมอีก
 
3. หากผู้กระทำผิดในข้อ 2 ยังกลับมาจงใจฝ่าฝืน ละเมิดกฏ โดยมีหลักฐานที่แน่ชัด ทางทีมงานจะทำการยกเลิก (banned)
ข้อมูลสมาชิกนั้น ๆ ออกจากระบบ รวมทั้งระงับ (suspended) เว็บไซต์สมาชิกใต้สายงานทั้งหมดอย่างถาวร
 
คลิ๊กดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม
 

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2553 เป็นต้นไป

 

21Millionaire Abuse
abuse@21millionaire.com
error: Content is protected !!